§ 1

Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:

 1. Administrator – ADO strony Startooy

 2. Strona internetowa – strona landingu

 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony

 4. Projektodawca - osoba, której projektu dotyczy landing

 

§ 2

Cele zbierania maili

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem Strony, poprzez dostępne na niej formularze.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza przetwarzane są w celu skontaktowania się z  Użytkownikiem w sprawach związanych z crowdfundingiem, kampaniami finansowania społecznościowego oraz postępach związanych z prezentowanymi projektami. Zebrana przy użyciu formularzy lista mailingowa zostanie przekazana wyłącznie projektodawcy lub przetwarzana wyłącznie wewnątrz Startooy. Przekazanie maila oraz akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na przekazanie danych projektodawcy.

 4. Dla każdego landinga tworzony jest indywidualny adres, z którego odbywać się będzie mailing. Zapisanie się na newsletter związany z projektem jest dobrowolne, zaś nawiązywanie kontaktu będzie bezpośrednio wiązać się z kampanią crowdfundingową.

 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.

 6. Za jakość mailingu odpowiada projektodawca. Projektodawca zobowiązuje się, do zapewnienia wysokiego poziomu maili oraz nie wysyłania wiadomości SPAM.

 7. Projektodawca zobowiązuje się zapewnić należyte bezpieczeństwo przekazanych mu danych, a po zakończeniu projektu - usunąć posiadaną listę.

 8. Użytkownikowi przysługują identyczne uprawnienia jak w przypadku kontaktu ze Startooy. za pomocą formularza kontaktowego.

§ 3

Obowiązki projektodawcy

 1. Projektodawca, otrzymując listę mailingową od ADO Startooy zobowiązuje się zachować należytą ostrożność w obchodzeniu się z nimi, nie upubliczniać listy ani nie przekazywać jej podmiotom trzecim.

 2. Projektodawca deklaruje, że zapewni wysoką jakość mailingu, która wiązać się będzie wyłącznie z aktualnie realizowanym projektem crowdfundingowym. Dopuszcza się wysłanie mailingu związanego z inną kampanią jedynie w przypadku, gry nowa kampania w sposób bezpośredni powiązana jest z pierwszą - tematyką lub jako kontynuacja projektu.

 3. W razie wycieku danych spowodowanych nieuwagą lub zaniedbaniem Projektodawcy, odpowiedzialnością za całe zdarzenie obarczony jest Projektodawca.