fbpx
Startooy

Regulamin Konkursu „Startuj ze zrzutką”

Regulamin Konkursu "Startuj ze zrzutką"

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa ogólne zasady uczestnictwa w konkursie "Startuj ze zrzutką" (zwany dalej: „Konkursem”).

1.2. Organizatorem Konkursu jest  Startooy. (zwany dalej: „Organizatorem”).

1.3. Konkurs organizowany jest we współpracy z serwisem zrzutka.pl lecz bez bezpośredniego wsparcia serwisu przy realizacji założeń poniższego regulaminu. Za realizację Konkursu odpowiada Organizator.

1.4. Okres, w którym można wziąć udział w konkursie wysyłając swoje zgłoszenie: 14.04.2021 r. - 28.04.2021 r., godz. 23:59.

1.5. Konkurs prowadzony jest na stronie firmowej Startooy. (nazywany dalej: „Stroną”) dostępnej pod adresem www.startooy.pro/startujzrzutke, zaś promocja odbywać będzie się za pośrednictwem platformy Facebook (zwaną dalej: „Facebook”). Wyniki konkursu zostaną podane oficjalnie za pośrednictwem Facebooka oraz w indywidualnej wiadomości email do zwycięzców. Każdy uczestnik konkursu otrzyma odpowiedź od organizatora.

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani prowadzony przez portal Facebook, ani z nim związany. Portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować do Organizatora.

1.7. Konkurs nie jest loterią, zakładem wzajemnym ani grą losową, których wynik determinowany jest przypadkiem w rozumieniu zapisów Ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r.

1.8. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.9. Przystępując do udziału w Konkursie, uczestnik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia zawarte w Regulaminie.

 

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Uczestnikami Konkursu (zwanymi dalej: „Uczestnikami”) mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby nie posiadające pełnej zdolności prawnej mogą uczestniczyć w Konkursie jedynie za pisemną zgodą opiekunów prawnych. Uczestnikami mogą być również grupy osób.

2.2. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora, a także najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.3. Dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich jest zabronione.

2.4. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

2.5. Warunkami udziału w Konkursie są:

a) dokonanie zgłoszenia na stronie www.startooy.pro/startujzrzutke  wraz z pozostawieniem maila lub/i numeru telefonu kontaktowego

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Startooy

c) projekt mieszczący się w kryteriach przedstawionych w pkt. 3.2

d) projekt mieszczący się w kategoriach przedstawionych w pkt. 3.3.

2.6. Przystąpienie do realizacji projektu i współpracy z Organizatorem powinno być możliwe w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia Konkursu.

 

  1. KATEGORIE I KRYTERIA DOBORU PROJEKTÓW

3.1. Wszystkie zgłoszone w Konkursie projekty oceniane będą na podstawie opisanych ogólnych kryteriów doboru projektów (zwanymi dalej: „Kryteriami”) i powinny mieścić się w kategoriach projektów (zwanymi dalej: „Kategoriami”).

3.2. Kryteria, według których oceniane będą projekty:

- spójność pomysłu

- innowacyjność/inność projektu

- dopracowanie pomysłu

- realność realizacji projektu

- możliwość dobrania ciekawych nagród dla społeczności

3.3. Kategorie projektów, mające szanse wziąć udział w konkursie:

- technologia

- design

- film i dokument

- inicjatywa niecharytatywna (wydarzenie lub inicjatywa)

- muzyka

- startup

- artysta/twórca

- gry planszowe.

 

 

  1. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Dnia 14.04.2021 roku na Stronie www.startooy.pro/startujzrzutke udostępniony zostanie formularz konkursowy (nazywany dalej: „Formularzem”). Zadaniem Uczestników będzie precyzyjne opisanie swojego pomysłu na kampanię, ze szczególnym zaznaczeniem posiadanych zasięgów projektodawcy.

4.2. Odpowiedzi można udzielać przez cały okres trwania zadania konkursowego, tj. do 28.04.2021 r., godz. 23:59, określonym w pkt. 1.3. Regulaminu.

4.3 Odpowiedzi należy udzielać wyłącznie za pośrednictwem Formularza na Stronie. Zgłoszenia wysyłane mailowo, przy użyciu innego formularza lub za pośrednictwem mediów społecznościowych nie będą brane pod uwagę.

4.4. Uczestnik może przesłać jedynie jedną Odpowiedź konkursową. W przypadku przesłania większej ilości Odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę tę, którą udzielono jako pierwszą.

4.5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przyznaje Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji do wykorzystania Odpowiedzi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności w zakresie późniejszej publikacji Odpowiedzi na Fanpage.

4.6. W przypadku, gdy Odpowiedź zawierałaby informację bezpośrednio lub pośrednio pozwalającą zidentyfikować Uczestnik, Uczestnik udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie swojego wizerunku na zasadach określonych w pkt. 4.5 powyżej. Publikacja wizerunku innych osób przez Uczestnika, może odbyć się wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia na jego wykorzystanie w Odpowiedzi, na zasadach określonych w pkt. 4.5 powyżej.

4.7. Analiza Odpowiedzi trwać będzie 7 dni od zakończenia okresu trwania zadania konkursowego, tj. do 5.05.2021 r., przy czym Organizator ma prawo wydłużyć ten okres. Po tym okresie ogłoszeni zostaną zwycięzcy Konkursu. Organizator skontaktuje się z każdym uczestnikiem konkursu.

 

  1. LAUREAT I NAGRODA

5.1. Do wyłonienia zwycięzców Konkursu (zwanych dalej: „Laureatami”) Organizator powoła Jury (zwanym dalej: „Jury”), składające się z osób przez niego wskazanych.

5.2. W Konkursie wyłonionych zostanie 3 (trzech) Laureatów.

5.3. Laureaci zostaną wyłonieni na podstawie subiektywnej decyzji Jury według Kryteriów i Kategorii, przy czym żadna kategoria nie jest punktowana wyżej niż pozostałe.

5.4. Nagrodą w Konkursie jest wsparcie Laureatów w realizacji ich projektów na platformie zrzutka.pl.

5.5. Organizator przewidział łącznie trzy Nagrody. Charakter wsparcia Laureatów zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb projektu i będzie zawierał się w zakresie opisanym w pkt. 6.1.

5.6. Laureat powinien przekazać Organizatorowi dane teleadresowe, umożliwiających nawiązanie stałego kontaktu.

5.7. Lista Laureatów oraz cel projektów mogą zostać opublikowane na Fanpage Organizatora.

5.8. Organizator skontaktuje się z Laureatem za pośrednictwem wiadomości email celem powiadomienia go o zwycięstwie w Konkursie w dn. 05.05.2021 r.

5.9. Laureatowi nie przysługuje prawo do wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent, w tym również pieniężny.

5.10. Organizator ma prawo odmówić startu kampanii tj. pełnej realizacji Nagrody, w dowolnym momencie po zakończeniu Konkursu w przypadku, gdy Laureat nie realizuje projektu zgodnie z obowiązkami wynikającymi z tego regulaminu (punkty 7.1-7.9).

 

  1. ZAKRES USŁUG ORGANIZATORA PRZEWIDZIANY W RAMACH NAGRODY

6.1. Organizator przewiduje wsparcie projektów Laureatów w zakresie:

- opracowania strategii kampanii, czyli wsparcia w sporządzeniu odpowiednich list, określeniu grup odbiorców

- wsparcia opracowania sposobów i miejsc promocji kampanii

- zaplanowanie pre-launchu (okresu poprzedzającego kampanię) połączonego z mentoringiem i konsultacjami (ilość konsultacji określania indywidualnie do potrzeb)

- pomocy w doborze nagród

- przygotowania treści (copywriting) na kampanię

- przygotowania grafik na kampanię

- implementacji zbiórki na platformie zrzutka.pl

- pomocy w założeniu konta i poznania narzędzia, jakim jest portal zrzutka.pl

- wsparcia w reklamie FB

6.2. Zakres usług objętych Nagrodą może różnić się w zależności od projektu i zostanie ustalony na początku podjęcia współpracy z Laureatem.

6.3. Organizator ma prawo zmienić zakres usług, jeśli uzna, że projekt Laureata wymaga innego rodzaju pomocy.

 

  1. WSPÓŁPRACA Z LAUREATEM

7.1. Przed rozpoczęciem współpracy, Laureat powinien uiścić zwrotną zaliczkę w wysokości 200 zł brutto na rzecz agencji Startooy. Jest to podstawą podjęcia wspólnych działań projektowych. Kwota wpłacona przez Laureata zostanie mu zwrócona po zakończeniu prac w formie wpłaty na konto kampanii Laureata na portalu zrzutka.pl.

7.2. Laureat powinien realizować założenia Strategii zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i reagować na sugestie Organizatora, co przełoży się na lepsze efekty końcowe współpracy.

7.3. W ramach współpracy z agencją, jeśli zajdzie taka potrzeba, po stronie Laureata pozostaje kontakt z mediami, ambasadorami i patronami z list przygotowanych zgodnie z sugestiami Organizatora.

7.4. Związana z projektem działalność i aktywność w mediach społecznościowych stoi po stronie Laureata. Organizator będzie współpracować i nadzorować działania oraz stworzy możliwie najbardziej skuteczną strategię. W razie pytań, Laureat ma prawo do bezpośredniego kontaktu z Organizatorem.

7.5. Konsultacje, w trakcie których realizowana będzie część edukacyjna i planistyczna projektów, będą jednym z ważniejszych elementów współpracy. W związku powyższym, Laureat powinien brać czynny udział w konsultacjach.

7.6. Laureat zobowiązuje się zachować pełną transparentności względem Organizatora i wspierających.

7.7. Terminowość w prowadzeniu projektu jest bardzo istotna. W celu skutecznej współpracy, Laureat powinien wywiązywać się z ustalanych z Organizatorem terminów najlepiej jak to możliwe.

7.8. W przypadku, gdy Laureatem jest grupa osób, wyznaczyć powinien on jedną osobę do stałego kontaktu, co ułatwi i przyśpieszy przekazywanie informacji. W konsultacjach, bez przeszkód, udział może brać cała grupa.

7.9. Laureata powinien być w stanie przystąpić do współpracy z Organizatorem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zakończenia konkursu.

 

  1. DANE OSOBOWE I REKLAMACJE

8.1. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu i zakresie określonym przez niniejszy Regulamin.

8.2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

8.3. Dane osobowe udostępnione przez Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 10 maja 2018 r.

8.4. Uczestnik ma prawo do wglądu do przekazanych danych osobowych, ich zmiany lub żądania usunięcia z bazy Organizatora.

8.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia wydanie Nagrody Laureatowi.

8.6. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać pisemnie na adres Organizatora: info@startooy.pro.

8.7. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 7 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia do siedziby Organizatora. Wynik reklamacji zostanie przekazany Uczestnikowi w formie odpowiadającej sposobowi złożenia reklamacji, tj. pisemnie na adres Organizatora wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin Konkursu dostępny z na Stronie pod adresem internetowym: www.startooy.pro/regulaminkonkursu2021.

9.2. Informacje zawarte w opisie Strony lub udostępniane za pośrednictwem mediów społecznościowych mają charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do zapisów niniejszego Regulaminu.

9.3. Zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

9.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenia, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić przeprowadzenie Konkursu, których przewidzieć nie mógł lub wystąpienie których nie ma wpływu.

9.5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.